Mobilność studentów, studentek i kadry naukowo-dydaktycznej odgrywa w strategii WSTI priorytetową rolę, mającą zapewnić Uczelni konkurencyjność w Międzynarodowym Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Szczególny nacisk kładziony jest na zapewnienie jak najszerszego dostępu do udziału w programie studentów i studentek bez względu na status społeczny i ekonomiczny, płeć, rasę i religię. Uczelnia podejmuje szereg działań mających na celu wyrównanie szans studiujących w WSTI osób niepełnosprawnych (głównie niesłyszących), realizując liczne skierowane do nich projekty. Ich koordynatorzy współdziałają z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do udziału w programie.  Co roku Uczelnia prowadzi wśród swoich studentów i pracowników ankiety pod kątem preferowanych krajów / uczelni / instytucji zagranicznych.  Na podstawie wyników ankiet oraz po porównaniu przez Wydziałowego koordynatora programów kształcenia wysyłane są  zapytania o możliwość podjęcia współpracy do preferowanych uczelni/ instytucji zagranicznych. Wybór instytucji nie jest ograniczony obszarem geograficznym, Uczelnia stara się zapewnić możliwie jak najszerszy wybór spośród krajów uczestniczących w programie.  Grupę docelową programu stanowią pracownicy oraz studenci Uczelni. Pracownicy kwalifikowani są na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć lub wyjazdy szkoleniowe, podczas  których mają możliwość wzbogacenia warsztatu pracy oraz urozmaicenia zajęć prowadzonych w Uczelni macierzystej. O wyjazd na studia  lub praktyki w ramach Programu mogą ubiegać się osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria: są studentami WSTI (oferta dotyczy studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) przez cały czas trwania pobytu na stypendium oraz w momencie wyjazdu są studentami co najmniej drugiego roku studiów. Międzynarodowa mobilność studentów i pracowników pozwala im zrozumieć potrzeby własne i innych, poszerzyć światopogląd, zdobyć nowe kompetencje i umiejętności pożądane na konkurencyjnym rynku pracy.

Realizacja międzynarodowych programów naukowych dydaktycznych i szkoleniowych od kilku lat pozostaje naczelnym elementem strategii umiędzynarodowienia naszej uczelni. W strategii zaplanowanej przez Władze WSTI sieć międzynarodowych powiązań naukowo-szkoleniowych odgrywa niezwykle ważną rolę. Zmierzając do osiągnięcia wysokiego stopnia umiędzynarodowienia WSTI podejmuje szereg działań mających na celu budowę kompletnej sieci powiązań z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie. W tym celu WSTI organizujemy szereg ewentów naukowych popularnonaukowych, szkoleniowych oraz promocyjnych takich jak: konferencje seminaria, sesje, warsztaty, spotkania promocyjne, targi edukacyjne. Nawiązane kontakty naukowo dydaktyczne staramy się utrzymywać w trybie aktywnym.

Wielokierunkowy rozwój Uczelni jest dla władz WSTI priorytetem, który aktywuje działania w wielu obszarach.

Programy międzynarodowe, nowoczesne metody i programy kształcenia także stale rozbudowywane i odnawiane zaplecze techniczne Uczelni jest ukierunkowane na przyciągnięcie ambitnych kandydatów na studia. Uatrakcyjnienie kształcenia poprzez wprowadzanie coraz bardziej nowoczesnych metod ma na celu zwiększenie ilości absolwentów WSTI a także zwiększenie atrakcyjności tychże absolwentów na wymagającym międzynarodowym  rynku pracy.

Międzyinstytucjonalna i międzynarodowa wymiana doświadczeń i osiągnięć na polu innowacyjnych programów i kierunków studiów pozwala na stały rozwój WSTI i wzrost jej znaczenia w rankingach uczelni niepublicznych. Stały monitoring potrzeb rynkowych pozwala na wprowadzanie nowych i przekształcanie starych kierunków studiów pod kątem zapotrzebowania przyszłych pracodawców na wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Wyzwania, jakie stawia nowoczesna gospodarka, gdzie powiązania sektora badań i rozwoju ze światem biznesu są coraz istotniejsze i wymagają również od Uczelni wyższych dostosowania swojej oferty do co raz bardziej rosnących potrzeb. Stałe podnoszenie kompetencji sektora B+R i stwarzanie warunków sprzyjających wzmocnieniu współpracy sfery naukowo-badawczej z przedsiębiorstwami owocuje wprowadzaniem innowacji w dziedzinie technologii, usług i nowych produktów. Budowanie relacji pomiędzy biznesem i nauką w dużym stopniu zależy od poziomu przygotowania obydwu stron. W związku z tym WSTI organizuje szereg szkoleń poświęconych podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników oraz pracowniczek naukowych sektora B+R w zakresie komercjalizacji badań naukowych oraz współpracy z biznesem.