Trendy. Zawody przyszłości

Krzysztof Polak

Wśród zawodów przyszłości z branży informatycznej największy wzrost zatrudnienia przewiduje się w grupie administratorów baz danych, inżynierów komputerowych, analityków systemów, a także grafików komputerowych.

Już w ostatnich 10 latach rosło na rynku pracy zapotrzebowanie na informatyków. Analitycy twierdzą, że jeszcze przez kilkadziesiąt lat profesje z tej dziedziny wciąż będą się charakteryzowały skokową dynamiką rozwoju. Zatrudnienie w obsłudze działów informatycznych już dziś jest bardzo duże.

Prognozy i rzeczywistość

W USA działalność gospodarcza, która wykorzystuje internet, daje pracę ponad 1,2 mln ludzi. W 1998 r. prognozowano w Japonii, że do roku 2010 w tym sektorze nastąpi wzrost zatrudnienia o 96 proc. Również w krajach Unii Europejskiej technologie telekomunikacyjne i informatyczne z roku na rok angażują coraz większą liczbę osób.

Z opracowań Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (RCSS) wynika, że w Polsce informatyka, telekomunikacja, internet i technologie informacyjne należą do najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Co to oznacza? Zawody w tych dziedzinach to zawody przyszłości. Autorzy opracowania nie ograniczają się do wskazania profesji, na które będzie popyt. Definiują ponadto zakres zadań właściwych poszczególnym stanowiskom i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania. Opracowanie RCSS może być nie tylko cenną wskazówką dla młodzieży, lecz również dla uczelni, które na tej podstawie mogą już dziś wprowadzić odpowiednie modyfikacje do programów nauczania, aby przystawały one do wymagań rynku pracy.

W sieci komputerowej

Do fachowców, którzy przez długie jeszcze lata będą poszukiwani na rynku, należy specjalista techniczny sieci komputerowych. Do jego obowiązków należy przede wszystkim utrzymanie systemu komputerowego na odpowiednim poziomie technicznym, zabezpieczenie urządzeń przed awariami oraz usuwanie drobnych usterek sprzętu, a ponadto stosowanie co pewien czas programów diagnostycznych, konserwacja urządzeń komputerowych i sieciowych oraz doradztwo techniczne. Zawód ten może wykonywać osoba z wykształceniem średnim lub wyższym technicznym ze specjalizacją informatyczną. Analitycy RCSS przewidują, że zakres zadań tego typu specjalisty ulegnie rozszerzeniu. W niedalekiej przyszłości będzie on też przygotowywał wytyczne do stworzenia, na indywidualne potrzeby firmy, specjalistycznego oprogramowania. Następnie będzie odpowiedzialny za diagnostykę działania takiego programu.

W hierarchii organizacyjnej wyższe stanowisko będzie piastował ekspert techniczny sieci komputerowych. Do jego obowiązków należy dbałość o zapewnienie technicznej użyteczności sprzętu i sieci komputerowych, ich ciągłe unowocześnianie i - w wypadku budowy sieci - o optymalny zestaw. Zadaniem eksperta będzie też analizowanie stanu technicznego sprzętu, projektowanie i wprowadzanie zmian stosownie do potrzeb firmy, dbałość o jakość działania systemu komputerowego, tworzenie biblioteki programów, materiałów i literatury technicznej. Wśród jego zadań RCSS wymienia również współudział w przygotowaniu - jak się to określa - wewnętrznego programu zabezpieczającego sprzęt przed nadmiernym wykorzystaniem internetu do celów pozazawodowych w czasie godzin pracy.

Stanowisko eksperta technicznego może zająć osoba z wykształceniem wyższym technicznym o specjalizacji informatycznej. Od kandydatów wymagać się będzie ponadto studiów podyplomowych z zarządzania lub ekonomii, znajomości księgowości, kilkuletniego stażu pracy i znajomości języków obcych (co najmniej jednego) na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Analitycy RCSS przewidują, że zapotrzebowanie na takich ekspertów będzie rosnąć z każdym rokiem, a emigracja zarobkowa w tej grupie zawodowej będzie większa niż w innych.

Opracowanie RCSS dotyczy także innych zawodów, m.in. operatorów aplikacji, administratorów sieci komputerowych, koordynatorów i menedżerów urządzeń komputerowych, specjalistów i koordynatorów nadzoru zarządzania informacją i administratorów systemów informacyjnych.

Uwaga:
Niniejszy tekst pochodzi z witryny portalu Gazeta.pl
Adres: http://gospodarka.gazeta.pl