W ramach Programu Erasmus+ można wyjechać na praktykę oraz studia do jednego z krajów biorących udział w Programie.

Praktyka musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia i może się odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit itp.

Praktyka nie może być realizowana w:

  • instytucjach Unii Europejskiej,
  • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  • polskich placówkach dyplomatycznych.

Praktyki trwają od 60 do 90 dni (zgodnie z Mobility Tool). Praktyka nie może wpłynąć na zaliczenie okresów studiów ani na wydłużenie czasu trwania studiów, dlatego powinna odbyć się w okresie wakacyjnym, a student w czasie jej odbywania nie może przebywać na urlopie dziekańskim.

Studentowi, który pozytywnie zaliczył praktykę w ramach Programu Erasmus+, zostanie ona uznana i potraktowana jako zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich, o ile są one przewidziane w programie studiów. Jeżeli program studiów nie przewiduje obowiązkowej praktyki lub student już ją zaliczył, informacja o odbyciu praktyki w ramach Programu Erasmus+ zostanie zamieszczona w suplemencie do dyplomu.

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (od kosztów leczenia). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Należy również uzyskać informacje od instytucji przyjmującej o wymogach dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i w razie konieczności wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

Studia realizowane w ramach programu Erasmus+ odbywają się w uczelniach partnerskich WSTI w krajach uczestniczących w programie.

Okres studiów realizowanych za granicą trwa jeden semestr lub trymestr w roku akademickim.

Jeżeli wszystkie warunki uzgodnione w "Porozumieniu o programie studiów" zostaną przez studenta spełnione, okres studiów zostanie mu uznany i zaliczony.
Decyzje o tym, czy uzgodnione warunki zostały przez studenta spełnione podejmuje Uczelnia wysyłająca po konsultacji z Uczelnią przyjmującą.
W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje Uczelnia wysyłająca, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.