Zawody przyszłości

MGPiPS prowadzi stały monitoring ofert pracy oraz bezrobotnych według zawodów i specjalności. W roku ubiegłym największą grupę bezrobotnych stanowili sprzedawcy. Jednocześnie właśnie w tym zawodzie było najwięcej ofert pracy.

Według rankingu ofert w specjalnościach zgłoszonych w drugim półroczu 2003 r. najwięcej możliwości podjęcia pracy było w zawodach: robotnik gospodarczy, sprzedawca, pracownik biurowy, pracownik administracyjny, robotnik budowlany, szwaczka, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, murarz, kierowca samochodu ciężarowego, robotnik drogowy, sprzątaczka, ślusarz, kucharz, magazynier oraz stolarz.

Natomiast najwięcej osób bezrobotnych (stan na koniec grudnia 2003 r.) było w zawodach: sprzedawca, ślusarz, murarz, krawiec, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, kucharz, pracownik biurowy, asystent ekonomiczny, robotnik budowlany, sprzątaczka, mechanik samochodów osobowych, szwaczka, technik mechanik.

Według informacji, które znalazły się w tomie VI publikacji Międzyresortowego Zespołu do Spraw Prognozowania Popytu na Pracę - Powstawanie nowych zawodów a prognozowanie popytu na pracę, wzrostu dynamiki zapotrzebowania na pracę można spodziewać się w następujących obszarach:

  • obszar informatyki, telekomunikacji, internetu i technologii informacyjnych: informatycy, kierownicy działów informatyki, projektanci i analitycy systemów komputerowych, programiści, inżynierowie i technicy elektronicy i telekomunikacji, inżynierowie automatyki i robotyki,
  • obszar biotechnologii,
  • obszar ochrony środowiska: technicy ochrony środowiska, inżynierowie inżynierii środowiska, ładowacze zanieczyszczeń,
  • obszar eksploatacji morza i dna morskiego,
  • obszar obsługi procesów integracji regionalnej,
  • obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego: doradca inwestycyjny, taksator nieruchomości, rzeczoznawcy i taksatorzy,
  • obszar ochrony zdrowia i opieki społecznej: farmaceuci, inspektorzy bezpieczeństwa pracy i jakości wyrobów i usług, kontrolerzy jakości wyrobów i usług, fizykoterapeuci i pokrewni, technicy medyczni, pielęgniarki,
  • obszar informacji, kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego,
  • obszar edukacji,
  • obszar różnych nowych zawodów: logistycy.

Międzyresortowy Zespół do Spraw Prognozowania Popytu na Pracę jest organem pomocniczym Rady Ministrów. Na podstawie zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1998r., zmienionego zarządzeniem nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002r. obsługę Zespołu zapewnia Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Zadaniem zespołu jest opracowanie koncepcji skomputeryzowanego, zintegrowanego systemu prognozowania popytu na pracę w Polsce, przy uwzględnieniu przekrojów kwalifikacyjnych, a także wypracowanie sposobów tworzenia i weryfikacji prognoz.

Uwaga:
Niniejszy tekst pochodzi z witryny MGPiPS
Adres: http://www.mgip.gov.pl