Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych stanowią wykładowcy o ustalonym autorytecie naukowym posiadający bogatą wiedzę praktyczną. Dobrana kadra dydaktyczna zapewnia znakomite połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną znajomością technologii i procedur stosowanych przy realizacji projektów informatycznych.

Kadrę dydaktyczną stanowią między innymi n/w osoby (podane w porządku alfabetycznym):

Długoletni pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Badania naukowe z obszaru nanofotoniki i nanotechnologii w zakresie wykorzystania nowych materiałów i technologii w informatyce przyszłoœci. Autor lub współautor ponad 60 publikacji naukowych. Laureat nagród Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za działalnoœć badawczo-naukową. Kierownik projektów badawczych realizowanych z Uniwersytetem Concordia w Montrealu (Kanada) oraz Uniwersytetem Pierre et Marie Curie w Paryżu. Kierownik grantu NATO HTECH.LG „Networking Computing of High Technology” realizowanego we współpracy z Concordia University. Udział w realizacji kilku grantów KBN.
Promotor ponad 80 prac magisterskich. Prowadzi wykłady z : Sieci komputerowych, Rozproszonych systemów operacyjnych, Technologii sieciowych, Projektowania protokołów sieciowych, Urzšdzeń aktywnych sieci WAN i LAN. Członek Rad Wydziału WSTI i Akademii Finansów w Warszawie.
Udział w zespole ekspertów zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 w panelu Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne.
Ekspert w programie UE „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka” (POIG) w obszarze projektów informatycznych.
Członek IEEE oraz SIT (Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji).

Kontakt: m.aleksiejuk@vizja.net

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk jest specjalistą w dziedzinie informatyki a w szczególności w obszarze matematycznego modelowania i optymalizacji systemów informatycznych.
Studia wyższe ukończył w roku 1973 w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki. Równolegle studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską z dziedziny modelowania matematycznego i optymalizacji systemów obronił w roku 1975 w Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatyki PAN w Warszawie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1979 w Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1987.
Przez wiele lat pracował w Wojskowej Akademii Technicznej jako pracownik naukowo-dydaktyczny, zajmując stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Cybernetyki i prorektora ds. naukowych, a później ds. dydaktycznych. Przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcję rektora WAT.
Prowadził wykłady z takich przedmiotów jak: optymalizacja wielokryterialna, teoria gier, podstawy badań operacyjnych, matematyka dyskretna, programowanie matematyczne, komputerowe systemy wspomagania procesów decyzyjnych, optymalizacja wielokryterialna w projektowaniu systemów. W latach 2003-2008 prowadził dodatkowo wykłady na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Jest autorem ponad 200. prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, m.in. w USA, Rosji, Włoszech, Niemczech i Chinach.
Za działalność w obszarze rozwoju techniki i wynalazczości został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP oraz Belgijskim Krzyżem Komandorskim w Brukseli.
Aktywnie działał jako członek wielu towarzystw naukowych i rad naukowych m.in. PTC, PTBOiS, PTI, PTSK, Armed Forces Communications and Electronic Association oraz Rady Badań i Technologii NATO.
Aktualnym obszarem jego zainteresowań naukowych jest teoria podobieństwa oraz komputerowe systemy wspomagania diagnozowania medycznego.

Kontakt: a.amelianczyk@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2007)
Specjalność naukowa: diagnostyka systemów komputerowych
Tematyka badań własnych: systemy samodiagnozowalne, struktury opiniowania i dialogu diagnostycznego, diagnostyka systemowa
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Autor 4 publikacji
Zajęcia z przedmiotów: Architektura systemów komputerowych, Inżynieria oprogramowania, Technologie sieciowe, Podstawy programowania

Kontakt: a.arciuch@vizja.net

Autor i współautor ponad stu siedemdziesięciu publikacji, w tym dziesięciu książek o charakterze monografii i podręczników. Promotor dwunastu zakończonych przewodów doktorskich, recenzent pięciu rozpraw doktorskich, dwóch habilitacyjnych oraz trzech wniosków profesorskich. Członek Senatu Akademii Podlaskiej oraz Wydziału Nauk Ścisłych AP, a także w przeszłości wielu innych Rad Wydziałów, w tym m.in. Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Elektroniki WAT, a także Rady Naukowej NASK. Członek Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Armed Forces Communications and Electronics Association. Laureat II Nagrody Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie postępu naukowego i technicznego oraz - wielokrotnie - nagród Rektora Akademii Podlaskiej. Zajmował stanowiska rektora, prorektora i dziekana w kilku Uczelniach.

Kontakt: a.barczak@vizja.net

Autor lub współautor 5 książek z dziedziny informatyki w zarządzaniu, autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykonał ponad 20 projektów badawczych z dziedziny informatyki w zarządzaniu, w tym dwa granty KBN.

Kontakt: z.biniek@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2000)
Specjalność naukowa: systemy informatyczne
Tematyka badań własnych: inżynieria oprogramowania, informatyka medyczna
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: autor kilkudziesięciu publikacji (monografie, artykuły w czasopisamach naukowych, referaty konferencyjne) o zasiegu międzynarodowym i krajowym
Zajęcia z przedmiotów: Inżynieria oprogramowania, Bazy danych, Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Kontakt: g.blizniuk@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2001)
Specjalność naukowa: Diagnostyka systemów komputerowych
Tematyka badań własnych: Metody projektowania systemów z tolerancją uszkodzeń
Zajęcia z przedmiotów: Programowanie usług sieciowych, Aplikacje internetowe, Systemy operacyjne, Podstawy programowania

Kontakt: j.chudzikiewicz@vizja.net

W latach 1969-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, w latach 1981-1995 kierownik Zakładu Informatyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W latach 1995 - 1998 dyrektor Centrum Informatyki CIECH S.A., w latach 1999 - 2001 dyrektor sektora Prokom Software S.A., w latach 2002 - 2003 dyrektor oddziału Prokom Software S.A. w Warszawie. Od 1 lutego 2004 prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, a od 1 grudnia 2005 rektor. Promotor dwóch zakończonych przewodów doktorskich. Autor lub współautor kilkunastu książek i skryptów oraz ponad 100 referatów i publikacji. Przygotował i prowadził wykłady z następujących przedmiotów: Metody probabilistyczne, Teoria decyzji statystycznych, Technologie informacyjne, Teoria informacji i kodowania, Informatyka gospodarcza, Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie personelem, Problemy społeczne i zawodowe informatyki, Umiejętności akademickie. Kierował uzyskaniem sześciu certyfikatów systemów zarządzania, zgodnych z normami ISO pełniąc funkcję Pełnomocnika Zarządu CIECH S.A. i Pełnomocnika Zarządu Prokom Software S.A. ds. Zarządzania Jakością. Laureat Nagród II i III stopnia Ministra Obrony Narodowej za działalność naukowo-badawczą oraz Nagród Rektorskich w Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowej Akademii Medycznej, Akademii Medycznej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawi. Laureat konkursu "Lider Oracle" w 1998 r., w grudniu 2006 r. otrzymał nagrodę specjalną firmy Sybase Polska "Sybilla 2006" za upowszechnianie technologii Sybase w środowisku akademickim. Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i Rady Naukowej Europejskiego Klubu Biznesu.

Kontakt: m.cieciura@vizja.net

Dr hab. nauk technicznych (informatyka, systemy człowiek - komputer) - 2005 r., dr nauk technicznych - 1982 r. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki WAT. Prowadził zajęcia dydaktyczne z następującej tematyki: komunikacja człowiek - komputer, ergonomia w systemach komputerowych, systemy człowiek - maszyna, systemy operacyjne, technika zobrazowania informacji, podstawy użytkowania komputerów, informatyka, podstawy automatyzacji systemów, teleinformatyczne standardy NATO, algorytmy i struktury danych. Liczba promowanych prac: 72 magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz 14 końcowych na studiach Podyplomowych. Kierował studiami podyplomowymi: Informatyczne Technologie Sieciowe, Administrowanie Sieciami Komputerowymi. Obecny kierunek prac naukowo-badawczych: Metody modelowania, projektowania i oceny jakości interfejsu użytkownik - komputer. W latach 2006 - 2007 kierował pracą badawczą wykonywaną dla TP S.A. pt. "Zasady ergonomicznego projektowania i modelowania interfejsu człowiek - urządzenie teleinformatyczne". Publikacje: 2 monografie, 15 artykułów w periodykach naukowych, 15 referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych, 5 skryptów.

Kontakt: a.donigiewicz@vizja.net

Informatyk, trener. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Automatyki i Robotyki o specjalizacji komputerowe przetwarzanie danych.
W 2009r. ukończył Studium Pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Od 2006r. jest związany z tworzeniem stron internetowych i z e-marketingiem. Zajmuje się także doradztwem m.in. dla freelancity.pl.
Od 2007r. tworzy strony WWW z użyciem Joomla!
Prowadzi także szkolenia z zakresu instalacji i administracji J!
Od 2008r. prowadzi ogólnopolską firmę szkoleniową IT&Business Training (www.itbt.pl ). Prowadzi szkolenia dla największych i najbardziej wymagających firm w Polsce. Z jego usług korzystały m.in. takie firm jak QXL Poland Sp. z o. o., Metsa Tissue Polska Sp. z o. o., Dr. Oetker, ING Bank Śląski S.A.
W 2011r rozpoczął prowadzenie ćwiczeń w WSTI w Warszawie z zakresu Projektowanie Witryn Internetowych Prywatnie pasjonat sportów ekstremalnych, czynnie uprawia motocross oraz kitesurfing. Każdą wolną chwilę spędza na czytaniu książek, nie tylko informatycznych

Kontakt: m.grabowski@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2002)
Specjalność naukowa:Inżynieria systemów
Tematyka badań własnych: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, sztuczna inteligencja
Zajęcia z przedmiotów: Podstawy programowania, Algorytmy i złożoność

Kontakt: l.grad@vizja.net

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki specjalność Systemy Informatyczne.
W latach 2004 - 2008 trener/wykładowca w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na kursach Opiekuna Pracowni Internetowej opartej o system Microsoft Small Business Server oraz Opiekuna Centrum Multimedialnego opartego o system Microsoft Windows. Współautor materiałów szkoleniowych na wyżej wymienione kursy.
W latach 2006 - 2007 prowadzący ćwiczenia z przedmiotu: Komputerowe Redagowanie Tekstów - Grafika Komputerowa i Korzystanie z Internetu w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej.
W latach 2007 - 2008 prowadzący ćwiczenia z przedmiotów Warsztat Pracy Nauczyciela Informatyki, Opiekun Pracowni Informatycznej, Sieci Internet i Multimedia na studiach podyplomowych dla nauczycieli organizowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
W latach 2004 - 2007 aktywny uczestnik procesu opracowywania dokumentacji i specyfikacji technicznych związanych z pracowniami komputerowymi wyposażonymi w systemy operacyjne Linux, Microsoft Small Business Server oraz Novell dostarczanymi do szkół w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Od 2010 roku zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako Specjalista w komponentach informatycznych Projektów: 6 "Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe" i 7 "Budowa banków zadań".
W 2012 roku prowadzący zajęcia w ramach przedmiotu E-Learning na studiach podyplomowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu Uczę Informatyki z Pasją przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych.
Od 2010 roku indywidualny członek The Linux Fundation.

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Studiów Podyplomowych: "Nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych" i "Polski Język Migowy".
Administrator stron WWW; specjalista ds. rehabilitacji osób niesłyszących; tłumacz języka migowego - Polski Związek Głuchych Oddział Łódź.
Znajomość języków programowania: Turbo Pascal; Borland Delphi; Clipper; Dbase; MS Access, Excel, Word (VBA); HTML, PHP; JavaScript; DHTML; C++; SQL (MySQL, Oracle, MS SQL).

e-mail: mk_scv@toya.net.pl

Stopień naukowy: doktor nauk przyrodniczych (1977)
Specjalność naukowa: Sztuczna inteligencja, Teoria zbiorów przybliżonych
Tematyka badań własnych: Wykorzystanie teorii zbiorów przybliżonych w systemach decyzyjnych i analizie danych
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Autor kilkunastu referatów i publikacji naukowych
Zajęcia z przedmiotów: Podstawy programowania, Algorytmy i złożoność, Języki i paradygmaty programowania, Sztuczna inteligencja

Kontakt: f.kurp@vizja.net

Stopień naukowy: Magister fizyki - absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (1998)
Specjalność naukowa: Fizyka promieniowania kosmicznego
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Dwukrotna współlaureatka konkursu na zagraniczne stypendia konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Udział w międzynarodowych szkołach i konferencjach naukowych w Niemczech, Francji, Włoszech, Rosji i Japonii. Współautorka 10 publikacji naukowych.
Zajęcia z przedmiotów: Elementy fizyki współczesnej, Elektronika dla informatyków

Kontakt: i.kurp@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk medycznych w zakresie informatyki medycznej (1990)
Specjalność naukowa: systemy informatyczne, zarządzanie projektami
Aktywność zawodowa: 1981 - 1985 doktorant na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1985 - 1995 adiunkt w Zakładzie Informatyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, 1995 - 2003 kierownik zespołu IT Ciech S.A., 1995 - 1996 trener w ORACLE Polska, 2004 - 2005 wiceprezes zarządu spółki Chemia.com, 2006 - 2010 dyrektor Biura Projektów w Alatus sp. z o.o., 2011 - 2012 project manager w spółkach Asseco Poland i Connectis sp. z o.o., Uczestnictwo w projekcie EC TEMPUS na Uniwersytecie w Nancy, Autor lub współautor 16 publikacji, Kierownik kilkunastu projektów wdrożenia systemów informatycznych, Laureat Nagród II i III stopnia Ministra Obrony Narodowej za działalność naukowo-badawczą oraz Nagrody Rektorskiej w Akademii Medycznej w Warszawie
Zajęcia z przedmiotów: Matematyka, Metody Probabilistyczne, Aplikacje Bazodanowe, Zarządzanie Projektami

Kontakt: w.kuzak@vizja.net

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (2007)
Specjalność: Systemy Multimedialne
Publikacje: 1
Udział w pracach badawczych: 2 (w tym jednej zagranicznej)
Tematyka badawczo-rozwojowa: Planowanie złożonych wdrożeń systemów IT
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Systemy operacyjne (Unix), Inżynieria oprogramowania

Kontakt: l.laszko@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2002)
Specjalność naukowa: Inżynieria systemów
Tematyka badań własnych: Optymalizacja trasy robotów mobilnych metodami ewolucyjnymi, Algorytmy ewolucyjne, Systemy komputerowe do utajniania informacji, Systemy zdalnej komunikacji typu maszyna - maszyna, maszyna - człowiek, Systemy mikrokomputerowe, Przetwarzanie i analiza obrazów, Systemy biometryczne
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: uczestnictwo w 7 pracach naukowo-badawczych, w tym dwóch finansowanych ze środków NASA (USA), autor 5 rozdziałów w monografiach,autor lub współautor 26 publikacji
Zajęcia z przedmiotów: Podstawy programowania, Programowanie zaawansowane, Architektura systemów komputerowych, Systemy wbudowane

Kontakt: k.murawski@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2008)
Specjalność naukowa: Grafika komputerowa
Tematyka badań własnych: Algorytmy globalnego oświetlenia
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Uczestnictwo w 9 konfererncjach naukowych, Autor 3 publikacji
Zajęcia z przedmiotów: Projektowanie grafiki, Skład i montaż komputerowy, Grafika i komunikacja człowiek - komputer, Programowanie aplikacji graficznych, Systemy multimedialne, Podstawy kompozycji, Modelowanie komputerowe

Kontakt: p.napieralski@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki (1999)
Specjalność naukowa: Diagnostyka techniczna, automatyka, metrologia
Tematyka badań własnych: Systemy pomiarowe i diagnostyczne
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Autor 33 publikacji, Autor oprogramowania systemów diagnostycznych nagrodzonych złotym medalem na II Międzynarodowej Wystawie INNOWACJE'99 i listem gratulacyjnym Prezesa Rady Ministrów RP oraz srebrnym medalem na IV Międzynarodowej Wystawie INNOWACJE'2001.
Zajęcia z przedmiotów: Elektronika dla informatyków, Technologie informacyjne

Kontakt: w.olchowik@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2007)
Specjalność naukowa: Systemy multimedialne
Tematyka badań własnych: Systemy dialogowe języka mówionego - rozpoznawanie i synteza mowy
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Uczestnictwo w 1 pracy naukowo-badawczej, Autor 2 publikacji
Zajęcia z przedmiotów: Algorytmy i złożoność, Podstawy programowania, Programowanie usług sieciowych

Kontakt: t.palys@vizja.net

Microsoft Certified Trainer, wykładowca akademicki, CEO w CBSG Polska. Posiada certyfikaty Microsoft pierwszej (MCP/MCSA/MCSE), drugiej (MCTS/MCITP) i trzeciej generacji (MOS/MTA/MCSA/MCSE). Od lipca 2009 roku MVP w kategorii Directory Services. Regularnie uczestniczy w wielu projektach i wdrożeniach, gdzie pełni rolę konsultanta rozwiązań opartych o platformę serwerową Windows. Współtwórca przewodników bezpieczeństwa dla Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe. Współpracuje z Microsoft w zakresie certyfikacji zawodowych. Twórca witryny www.certbook.it oraz lider Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows (www.wguisw.org). Pasjonat karawaningu.

Kontakt: plawiak@vizja.net

Doktor nauk matematycznych (1979)
Współpraca: WSTI, WSFiZ, PAN, MiMUW, WSHGiT, WSGN, WSP, ALK, etc.
Specjalność naukowa: Topologia geometryczna, Statystyka i ekonometria.
Tematyka badań własnych: Analiza ekonometryczna danych ekonomicznych i informatycznych.
Zajęcia z przedmiotów: Matematyka, Matematyka dyskretna, Metody probabilistyczne oraz Ekonometria, Matematyka finansowa, Programowanie liniowe.

Kontakt: h.roslaniec@vizja.net

Absolwent Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych i Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka.
Posiada tytuły: MCT (Microsoft Certified Trainer), MCITP (Database Admiistrator, Database Developer), MCPD (Windows Developer, Web Developer).
Prowadzi szkolenia z zakresu .NET Framework, Visual Studio i SQL Server, projektowania aplikacji internetowych, baz danych i Business Intelligence.
Zainteresowania naukowe:
- technologie internetowe,
- projektowanie stron internetowych,
- projektowanie systemów informatycznych,
- projektowanie systemów bazodanowych,
- przetwarzanie i projektowanie baz danych,
- rozpoznawanie i przetwarzanie sygnałów na potrzeby badań wykorzystujących EEG.

Kontakt: p.roslon@vizja.net

Programista, autor narzędzi do nauki programowania SGP Pascal, SGP Baltazar, SGP Baltie, SGP C# Studio, prezes czeskiej firmy SGP Systems.
Od 33 lat tworzy narzędzia SGP, uczy dzieci i młodzież: co to jest komputer, co to jest program i jak dobrze programować, uczy też nauczycieli, jak mają uczyć uczniów.
Od kilku lat wprowadza do polskich szkol międzynarodowy projekt "Twórcza Informatyka z Baltie" (TIB) www.baltie.pl.

e-mail: soukup@sgpsys.com

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie - tytuł inżyniera informatyki w zakresie baz danych. Uzupełniające studia magisterskie z zakresu Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.
Ukończone pięć semestrów studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 2004 roku pracownik Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych oraz kierownik działu IT WSTI oraz WSFIZ.
Wcześniej (od 2002 roku do dziś) wykładowca na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Konsultant licznych prac dyplomowych z zakresu wykorzystania technologii Internetowych.
Doświadczenie w projektach z dziedziny technologii internetowych, w szczególności aplikacji intranetowych (zarządzanie zespołem i/lub wykonawstwo).
Wyróżnienie władz WSTI dla wykładowcy najlepiej ocenionego przez studentów.
Dwukrotnie w pierwszej dziesiątce rankingu najlepszych wykładowców Wydziału Informatyki WSISIZ.

Obszary zainteresowań:
-technologie internetowe,
-projektowanie serwisów WWW,
-modelowanie procesów biznesowych,
-projektowanie złożonych systemów informatycznych (intranet),
-informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego,
-interakcja człowiek-komputer.

Kontakt: stanio@vizja.net

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (1988)
Specjalność naukowa: Systemy operacyjne i rozproszone, Bezpieczeństwo systemów sieciowych
Tematyka badań własnych: Bezpieczeństwo systemów sieciowych
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Autor 3 publikacji, Uczestnictwo 2 pracach badawczych
Zajęcia z przedmiotów: Systemy operacyjne, Systemy rozproszone, Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Kontakt: z.suski@vizja.net

Absolwent prestiżowego wydziału cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pracownik naukowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Od ponad 15 lat nauczyciel informatyki w renomowanym III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Nominowany do nagrody Osobowości Polskiej Edukacji. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi. Wprowadził ponad 90 uczniów do etapu centralnego Ogólnopolskich Olimpiad Informatycznych. 1/3 zdobyła tytuły laureatów. Uczniowie Ryszarda Szubartowskiego reprezentują Polskę w międzynarodowych olimpiadach informatycznych. Zdobyli tam łącznie ponad 30 medali. Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Z inicjatywy Rodziców założył w 2005 r. Stowarzyszenie Talent, którego jest Prezesem.

Uzyskał stopnie naukowe doktora (1983) i doktora habilitowanego (1994) nauk fizycznych w zakresie teorii jądra atomowego. Specjalność naukowa: fizyka, matematyka, metody numeryczne, programowanie. Tematyka badań własnych: fizyka jądrowa. Pracował w Centre National de Recherche Scientifique w Strasbourgu, Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze, Oak Ridge National Laboratory w USA i Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. Jest autorem lub współautorem 62 prac naukowych, w tym 17 w materiałach międzynarodowych konferencji oraz 45 w recenzowanych czasopismach z "listy filadelfijskiej" (liczba cytowań ok. 1000) oraz podręcznika "Podstawy programowania w C++" (Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych). Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Fizyka, Matematyka, Programowanie.

Kontakt: t.werner@vizja.net

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej; 2009 ukończone 4 -letnie studia doktoranckie na Wydziale Cybernetyki WAT w specjalności informatyka; otwarty przewód doktorski.
Autor 5 publikacji konferencyjnych z obszaru zastosowań metod badań operacyjnych na użytek modelowania systemów informatycznych.
Tematyka badawcza: modele stochastyczne niezawodności oprogramowania.
Prowadził zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych na WSP TWP, szkolenia analityka systemów komputerowych; aktualnie z laboratorium "Elementy fizyki współczesnej"

Kontakt: wocial@vizja.pl

Stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (2005)
Specjalność naukowa: grafika i wizja komputerowa
Tematyka badań własnych: Wirtualna rzeczywistość, komunikacja człowiek-komputer, projektowanie interfejsu użytkownika, bezpieczeństwo Internetu, projektowanie grafiki 2D, programowanie grafiki 3D, systemy multimedialne, animacja komputerowa, wizualizacja medyczna, programowanie gier komputerowych
Aktywność naukowo-badawcza i wydawnicza: Uczestnictwo 2 pracach naukowo-badawczych, Uczestnictwo w 4 konferencjach, Autor lub współautor 18 publikacji
Zajęcia z przedmiotów: Grafika komputerowa i interakcja człowiek komputer, Modelowanie komputerowa, Animacja komputerowa, Metody i algorytmy grafiki komputerowej, Systemy Multimedialne, Programowanie aplikacji graficznych

Kontakt: a.wojciechowski@vizja.net

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (2007) oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (2008)
Specjalności: Inżynieria Komputerowa, Systemy Telekomunikacyjne
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Technologie sieciowe, Sieci bezprzewodowe
Zainteresowania naukowe: Niezawodność i wydajność systemów informatycznych
Aktualnie pracuje na stanowisku Głównego Administratora ds. utrzymania i rozwoju Systemów Informatycznych i Baz Danych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Kontakt: d.wojtczuk@vizja.net

Absolwent Wydziału Cybernetyki oraz Studium Podyplomowego Wojskowej Akademii Technicznej.
W latach 1986-1997 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Cybernetyki WAT.
W latach 1997-2004 zatrudniany w centralach polskich banków:
Powszechnym Banku Kredytowym i Banku Ochrony Środowiska na stanowiskach kierownika projektów wdrożeniowych oraz jako ekspert z dziedziny bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych osobowych.
Od 2004 roku pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, a od 2006 - Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, projektowaniem i programowaniem systemów bazodanowych oraz modelowaniem struktur danych.
Wieloletni współpracownik IBM, Oracle i Optimus w zakresie przygotowywania materiałów szkoleniowych i prowadzenia specjalistycznych szkoleń.
Konsultant w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych w obszarze administracji publicznej oraz medycznym.
Laureat nagrody rektorskiej Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w 1996 roku za współudział w opracowaniu i wdrożeniu systemu czasu rzeczywistego.
Udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w 2001 prezentujący koncepcję systemu wielozadaniowego dla potrzeb Międzyklinicznej Przychodni Transplantacyjno-Nefrologicznej.

Kontakt: zwozniak@vizja.pl

Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletni wykładowca matematyki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w Wojskowej Akademii Technicznej, a także w Wyższej Szkole Ekonomiczno - Informatycznej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie.
Jest autorem lub współautorem szeregu podręczników, m.in.:

  • Zacharski Janusz: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, WAT, Warszawa 1973
  • Leitner Roman, Zacharski Janusz: Zarys matematyki wyższej dla studentów, część III, WNT, Warszawa 1998
  • Kozarzewski Piotr, Matuszewski Wojciech, Zacharski Janusz: Matematyka dla ekonomistów, Wyższa Szkoła Ekonomiczna - Informatyczna, Warszawa 2001
  • Zacharski Janusz: Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyższa Szkoła Ekonomiczna - Informatyczna, Warszawa 2001
  • Cieciura Marek, Zacharski Janusz: Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, Vizja Press&IT, Warszawa 2007

Kontakt: j.zacharski@vizja.net