Szanowni Państwo,

Obszary informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych to jedne z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Zawody w tych dziedzinach to tzw. "zawody przyszłości". Statystyki są zgodne - studiowanie informatyki to gwarancja znalezienia zatrudnienia w przyszłości.

Tytuł inżyniera to przepustka i pierwszy krok absolwenta wyższej uczelni do grupy zawodowej, w któ­rej najwyżej cenione są fachowa wiedza i umiejętności praktyczne w rozwiązywaniu złożonych proble­mów technicznych. Inżynier na rynku pracy jest doceniany jako osoba zdolna do sprostania wyzwaniom współczesnego świata i jest zarazem gwarantem dobrze wykonanej pracy. Takie postrzeganie absolwenta studiów inżynierskich to wynik czteroletniego wysiłku, który przekłada się na niezbędną wiedzę i umiejęt­ności wykonywania zawodu. Tytuł inżyniera otwiera szereg możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) stworzona została po to, aby sprostać potrzebom coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie absolwentów - inżynierów in­formatyki, potrafiących efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zarządzać syste­mami informatycznymi, tworzyć oprogramowanie użytkowe oraz zaawansowaną grafikę komputerową.

Uczelnia po raz dziewiąty będzie przyjmować kandydatów na pierwszy rok studiów. Aktualnie kształcimy studentów na wszystkich rocznikach w systemie dziennym i zaocznym. Pierwsi absolwenci opuścili Uczelnię w roku 2008.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych zapewnia wy­soki poziom nauczania osiągany dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod, wyposażenia i profesjonal­nego zaplecza dydaktycznego. Studenci WSTI mają możliwość odbycia praktyk w różnych instytucjach państwowych i prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W działalności dydaktycznej kładziemy duży nacisk na praktykę. Stopniowo odchodzimy od tradycyjnych wykładów na korzyść zajęć seminaryjnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na interakcję i aktywność studentów. Przekazywanie wiedzy teoretycznej zamierzamy realizować w coraz większym stopniu w formie e-learningu. Istotne znaczenie ma dla nas rozwój umiejętności "miękkich" obejmujących przede wszystkim:
- umiejętności osobiste sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność do motywowania samego siebie, zorganizowanie zajęć;
- umiejętności interpersonalne komunikowanie się z ludźmi, przekonywanie ich do swoich racji, motywowanie, inspirowanie, zarządzanie zespołami.

Należy podkreślić gwarancję stabilnego kształcenia w WSTI, rozumianą jako zapewnienie nieprzerwa­nego funkcjonowania Szkoły wynikające z jej intensywnego rozwoju, a także z faktu założenia jej oraz wspierania przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania - uczelnię o silnej i ugruntowanej pozycji.

Rekomendując Państwu zapoznanie się z naszą ofertą, wyrażam jednocześnie nadzieję, iż propono­wane przez WSTI specjalności na studiach inżynierskich i wykorzystanie profesjonalnego zaplecza dydaktycznego przyczyni się do szybkiego rozwoju kariery zawodowej naszych absolwentów, a na­uka w naszej Uczelni będzie niezapomnianą przygodą intelektualną.