W niniejszej publikacji przedstawiono możliwości pakietu Form Reader w zakresie tworzenia i rozpoznawania formularzy testowych. Pakiet Form Reader jest rozwinięciem programu Fine Reader służącego do rozpoznawania pisma ręcznego.

Pakiet Form Reader składa się z kilku części, scharakteryzowanych poniżej.

1. Form Designer

Ta część pakietu pozwala projektować i drukować formularze testowe. Każdy z formularzy może składać się z wielu elementów, które można dowolnie ustawiać na stronie. Formularz może składać się z wielu stron. Form Designer pozwala projektować formularze w postaci WYSIWYG. Można dowolnie mieszać pola testowe z pytaniami otwartymi. Można również już na poziomie projektu ustawiać pewne reguły walidacji.

2. License Manager

Program służy do sprawdzania warunków licencji - ilość przetworzonych kart i czas trwania/odnowienia licencji.

3. Scanning Station

Stacja skanująca pozwala skanować formularze i zapisywać je w postaci czytelnej dla pozostałych składników systemu. Formularze można również skanować dowolnymi programami graficznymi, lecz konieczne jest później przetworzenie ich przez stację skanującą.

4. Export and Monitoring Station.

Stacja eksportująco-mnitorująca jest "sercem" systemu. Pozwala nadzorować proces weryfikacji testów w rozbiciu na operatorów systemu, stopień przetworzenia, oraz pozwala obserwować i reagować na problemy pojawiające się podczas całego procesu.

5. Correction Station.

W przypadku, gdy program nie potrafi sobie poradzić z problemem automatycznie potrzeba jest interwencja operatora systemu. Wyróżnione są dwa poziomy użytkowników wspomagających proces rozpoznawania ankiet - korekcja i weryfikacja.

6. Verification Station

Stacja weryfikująca pozwala na interwencje w przypadku problemów podczas przetwarzania ankiet.

7. Etapy projektowania testu i przetwarzania wyników

  1. Operator na podstawie dostarczonych materiałów przygotowuje formularz testowy. Następnie drukowany jest on w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i wersji.
  2. Po wypełnieniu testów operator skanuje testy i przesyła wersję elektroniczną do dalszego przetworzenia.
  3. Po zarejestrowaniu ankiet w systemie są one przetwarzane zgodnie z procedurą narzuconą przez program. W przypadku, gdy system nie potrafi automatycznie poradzić sobie z problemami zadaje dodatkowe pytania operatorowi.
  4. Po przetworzeniu testów wyniki eksportowane są w postaci, która pozwala wczytać je do programów takich jak Excel, SPSS, baz danych lub narzędzi własnych (przykład podano w poprzedniej publikacji), pozwalających na ich dalszą analizę. Lewa cześć poniższego rysunku przedstawia istotę takiego postępowania.