Z satysfakcją informuję, że po przeprowadzonej wizytacji w dniach 9-10 maja 2009r. Państwowa Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały z dnia 1 lipca 2009 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku studiów Informatyka prowadzonego na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie.

Wizytację członkowie Zespołu Oceniającego poprzedzili zapoznaniem się z Raportem Samooceny przekazanym przez władze Uczelni, ustaleniem podziału kompetencji w trakcie wizytacji oraz sformułowaniem wstępnie dostrzeżonych problemów. W toku wizytacji Zespół spotkał się z władzami Uczelni i Wydziału prowadzącego oceniany kierunek, analizował dokumenty zgromadzone wcześniej na potrzeby wizytacji przez władze Uczelni, otrzymał od władz Uczelni zamówione dokumenty, przeprowadził hospitacje i spotkania ze studentami oraz z pracownikami realizującymi zajęcia na ocenianym kierunku, przeanalizował wylosowane prace dyplomowe pod względem między innymi podobieństwa do źródeł internetowych.

W raporcie Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z przeprowadzonej wizytacji zostały zamieszczone m.in. następujące sformułowania:

 • Sylwetka absolwenta deklarowana przez Uczelnię jest zgodna z uregulowaniami zawartymi w standardzie oraz deskryptorami efektów kształcenia opracowanych w ramach Procesu Bolońskiego - str. 11 raportu.
 • Zespół Oceniający nie zgłasza uwag do zasad rekrutacji - str. 11 raportu.
 • Ocena całościowa wdrażanego systemu ECTS na WSTI przez Zespół Oceniający jest pozytywna - str. 14 raportu.
 • Zespół Oceniający stwierdza, że organizacja i realizacja procesu kształcenia nie budzi zastrzeżeń - str. 15 raportu.
 • Zespół Oceniający stwierdza, że jakość i dostępność sylabusów nie budzi zastrzeżeń - str. 15 raportu.
 • Ocena Zespołu Oceniającego odnośnie reprezentowanych rozwiązań związanych z praktykami zawodowymi jest pozytywna - str. 18 raportu.
 • System i zasady oceny nie budzą zastrzeżeń - str. 21 raportu.
 • Program zajęć na WSTI na kierunku Informatyka odpowiada aktualnym standardom kształcenia na tym kierunku - str. 31 raportu.
 • Wymagania prawne dotyczące minimum kadrowego ocenianego kierunku "informatyka" są spełnione - str. 49 raportu.
 • Wydział dysponuje infrastrukturą zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia - str. 61 raportu.
 • Biblioteka jest silną stroną uczelni. Wykorzystywana i dobrze zorganizowana - str. 61 raportu.
 • Uczelnia posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych - str. 61 raportu.
 • Wysoki poziom zadowolenia studentów wizytowanego kierunku - str. 72 raportu.

Zespół Oceniający stwierdził ponadto, że:

 • Część kadry naukowo-dydaktycznej WSTI jest lub była zatrudniona w firmach informatycznych albo działach informatycznych dużych korporacji. Dzięki elementom wiedzy praktycznej przekazywanych przez nich w ramach wykładów studenci mają szansę poznać podejście praktyczne nauczanych przedmiotów, zetknąć się z innymi kompetencjami i umiejętnościami reprezentowanymi przez fachowców, potrzebnymi w późniejszej pracy zawodowej - str. 10 raportu.
 • Wiele prac dyplomowych studentów opiera się na materiałach i dokumentach pochodzących z biznesu oraz doświadczeniach wyniesionych z praktyk w przedsiębiorstwach, a czasem kilkuletniej pracy zawodowej - str. 10 raportu.
 • Konsekwentnie utrzymywany jest przez nauczycieli akademickich poziom kształcenia i twarde wymagania związane z oceną wiedzy - str. 32 raportu.
 • Studenci identyfikują się ze swoim miejscem studiów, uznają WSTI za dobrą i gwarantującą dobre wykształcenie techniczne inżynierskie - str. 71 raportu.

Zamieszczone oceny i stwierdzenia są potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, jakie WSTI oferuje już od blisko 5 lat. Uzyskalismy ją dzięki wysokim kwalifikacjom i zaangażowaniu zatrudnionych nauczycieli akademickich. Mimo krótkiego funkcjonowaniu Uczelni ukończyło w niej studia już ponad 100 absolwentów, uzyskując dyplom inżyniera na kierunku informatyka.

Zapraszam kolejne osoby do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie.

Rektor
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Cieciura