Podane pytania zostały przekazane pocztą, e-mailem lub podczas dni otwartych.

Kolejne pytania można przekazać w taki sam sposób:

LpPytania (alfabetycznie)Odpowiedzi
1. Co się stanie, jeśli na żadną specjalność nie zgłosi się wymagana liczba chętnych? W takim wypadku zostanie uruchomiona tylko specjalność, na którą zgłosiła się największa liczba chętnych.
2. Co wyróżnia Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych? WSTI oferuje kształcenie w specjalnościach, które należą do tzw. zawodów przyszłości. Tylko w naszej Uczelni występują wśród nich takie specjalności jak sprzedawca technologii informatycznych oraz Informatyk wsparcia. Programy nauczania w WSTI łączą zagadnienia teoretyczne, w tym dotyczące najnowszych technologii informatycznych z praktycznymi aspektami ich zastosowań. Wśród wykładowców znajdują się osoby z doświadczeniem zawodowym, należące do grupy dostawców technologii informatycznych, jak i grupy użytkowników. Kolejną wyróżniającą cechą WSTI jest szeroka oferta studiów podyplomowych, z którą można zapoznać się na naszej witrynie internetowej: www.vizja.net.
3. Czy będzie możliwość wybrania przedmiotów dodatkowych w trakcie studiów? Nie, Uczelnia realizuje stały program określony w standardach nauczania. Natomiast istnieje możliwość dodatkowego uczęszczania na wykłady do grup o innych specjalnościach.
4. Czy istnieje zróżnicowanie poziomów nauczania? Nie, Uczelnia kształci na jednym poziomie nauczania.
5. Czy język angielski jest obowiązkowy czy też istnieje możliwość wyboru innego języka? Językiem obowiązkowym jest język angielski. Uczelnia stwarza możliwość dodatkowego nauczania innego języka obcego.
6. Czy matura z przedmiotów humanistycznych nie przeszkadza w przyjęciu do Państwa szkoły? Nie, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Czy mogę wcześniej ubiegać się o odpis dotyczący odroczenia służby wojskowej? Uczelnia wydaje zaświadczenia o wpisaniu na listę kandydatów na studia. Zaświadczenie jest ważne do 30 września.
8. Czy należy dostarczyć komplet dokumentów, aby skorzystać z promocyjnej oferty wpisowego, czy można donieść brakujące dokumenty w terminie późniejszym? Aby skorzystać z promocyjnej oferty wpisowego (0 zł) należy wgrać skany wszystkich dokumentów do końca trwania promocji.
9. Czy podania muszę składać osobiście, czy wystarczy forma elektroniczna? Studenci muszą złożyć podania osobiście, gdyż na każdym podaniu znajduje się podpis studenta.
10. Czy przyjmujecie Państwo cudzoziemców, jeżeli tak, to jakie muszę złożyć dokumenty, jeżeli nie mam dowodu osobistego, tylko kartę stałego pobytu? Cudzoziemcy składają ksero paszportu, karty stałego lub czasowego pobytu i wizy.
11. Czy są takie przedmioty, jak matematyka? Tak, program został opracowany zgodnie z wymogami MENiS.
12. Czy Uczelnia posiada bibliotekę? Tak, w Uczelni zlokalizowana jest przestronna biblioteka, wyposażona w kilkadziesiąt stanowisk komputerowych, z dostępem poprzez Internet do piśmiennictwa.
13. Czy w tej szkole wymagana jest matura? Tak, matura jest niezbędna do podjęcia studiów.
14. Czy w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych organizowane są dni otwarte? Tak, wszystkie terminy dni otwartych zamieszczone są na stronie.
15. Czy Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych organizuje studia podyplomowe? Tak, Uczelnia prowadzi kształcenie w systemie studiów zaocznych, wieczorowych i dziennych. Szczegóły podane są na stronie internetowej.
16. Jaki dokładnie tytuł otrzymam po studiach? Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy "inżyniera informatyki", z określeniem specjalności, a w suplemencie do dyplomu znajduje się wykaz wszystkich zrealizowanych przedmiotów.
17. Jaki jest warunek uruchomienia zajęć na wybranej specjalności? Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie się co najmniej 50 studentów.
18. Jakie będą opłaty i czy czesne może się zmienić (czyt. zwiększyć)? Z zasady wysokość czesnego nie ulega zmianie, jednak może ulec podwyższeniu w kolejnych latach studiów w wymiarze odzwierciedlającym wzrost współczynnika inflacji w latach poprzedzających rok, w którym wchodzą w życie nowe stawki czesnego.
19. Jakie są konsekwencje rezygnacji ze studiów? Należy dokonać pełnego rozliczenia z Uczelnią-rozliczenia finansowego, rozliczenia z biblioteką oraz zwrócić legitymację studencką.
20. Jakie są możliwości studiowania na wybranej specjalności? Warunkiem jest zgłoszenie się wymaganej liczby chętnych. Przy zbyt małej liczbie chętnych można studiować na wybranej specjalności w formie indywidualnego trybu nauczania, czego warunkiem jest uzyskanie w pierwszych 4 semestrach średniej z zaliczeń i egzaminów na ustalonym poziomie.
21. Kiedy wybierana jest specjalność?  Specjalność wybiera się po zaliczeniu czwartego semestru.
22. Na jakich zasadach osoby z innych uczelni zostają przyjęte na studia? Osoby chcące przenieść się do WSTI powinny zgłosić się do Dziekana z kompletem dokumentów-karta przebiegu studiów, wyciąg z indeksu, syllabusy do przedmiotów.
23. Od kiedy zaczynają się studia i do kiedy dokładnie trwają? Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem studiów podaje się do wiadomości podczas inauguracji roku akademickiego.
24. W jaki sposób mogę zrezygnować ze studiów? Należy złożyć pisemną prośbę o skreslenie z listy studentów skierowaną do Dziekana Wydziału.