Statut Koła Naukowego Studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych "Sophos" przy Wyższej Szkole Technologii Informatycznych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Pełna nazwa koła brzmi Koło Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych „Sophos” zwane dalej KNS WSTI „Sophos”

§ 2

Koło Naukowe Studentów przy Wyższej Szkole Technologii Informatycznych działa na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, zwanej dalej WSTI oraz na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. Nr.65 poz.385), a także postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą KNS WSTI jest Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych mieszcząca się przy ulicy Pawiej 55 pokój nr 15, 01-030 Warszawa. Tel. (22)5365450 e-mail: kns_sophos@vizja.net

§ 4

Status organizacyjny.

 1. KNS WSTI jest wyodrębnioną jednostką uczelni zrzeszającą studentów na zasadach dobrowolności.
 2. Koło Naukowe może współpracować z innymi krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania. Dopuszcza się także przystępowywanie do takich organizacji na określonych zasadach:
  1. Współpracy na równych prawach
  2. Podwykonawstwa
  3. Zleceniodawstwa
 3. KNS WSTI „Sophos” może przystępować do organizacji zrzeszających inne koła naukowe lub instytucje o podobnym profilu działania.

§ 5

Data założenia i okres działalności

 1. KNS WSTI „Sophos” powstało 28 listopada 2004.
 2. Czas działania koła jest nieokreślony.

§ 6

Emblemat KNS WSTI „Sophos”

 1. KNS WSTI „Sophos” może używać znaku graficznego, wyróżniającego je spośród innych organizacji zwanego dalej Logo. Znak ten stanowi własność KNS WSTI „Sophos” i podlega ochronie.
 2. Wzór znaku graficznego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II

Cele i zadania KNS WSTI „Sophos”

§ 7

Cele i zadania Koła

 1. Rozwijanie zainteresowań naukami informatycznymi studentów.
 2. Rozszerzanie wiedzy ogólnej studentów.
 3. Rozwijanie kontaktów oraz współpracy z organizacjami naukowymi w kraju i zagranicą.
 4. Organizowanie grup zainteresowań.
 5. Promowanie uczelni.
 6. Zorganizowanie dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w rozwijaniu zainteresowań.
 7. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków KNS WSTI.
 8. Prowadzenie prac naukowo-badawczych pod kierownictwem pracowników naukowych Uczelni.

§ 8

Środki realizacji celów.

 1. Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, warsztatów, konferencji naukowych i dydaktycznych itp.
 2. Wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami.
 3. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, a także firmami prywatnymi
 4. Organizowanie i udział w obozach naukowych.
 5. Prowadzenie serwisu informacyjnego KNS WSTI w postaci strony WWW oraz w formie tablicy informacyjnej w miejscu wydzielonym na terenie Uczelni.
 6. Prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów WSTI w zakresie nauk informatycznych.
 7. Wydawanie biuletynów i broszur oraz publikowanie innych form wydawniczych na łamach gazetki uczelnianej.
 8. Tworzenie grup tematycznych w celu realizacji określonych projektów.
 9. Prowadzenie biblioteki zawierającej książki z zakresu informatyki oraz związane z działalnością koła naukowego.

Rozdział III

Członkowie koła.

§ 9

Członkowie KNS WSTI „Sophos” dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych.
 2. Członków Wspierających.
 3. Członków Honorowych.

§ 10

Członek Zwyczajny.

Do KNS WSTI „Sophos” wstępować studenci WSTI niezależnie od formy oraz kierunków studiów. Dopuszcza się także słuchaczy szkół wyższych mających siedzibę na terenie WSTI, którzy popierają cele koła oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków o przyjęciu osoby będącej studentem innej uczelni decyduje Prezydium KNS WSTI „Sophos”.

§ 11

Nabycie członkostwa.

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Zwyczajnych koła decyduje Prezydium w formie uchwały na wniosek zainteresowanego, po okresie aktywnej pracy na rzecz koła.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

§ 12

Prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych.

Członek Zwyczajny posiada:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do wyboru władz koła.
 2. Prawo uczestnictwa w pracach programów prowadzonych przez koło i we wszystkich przedsięwzięciach koła zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących KNS WSTI.
 4. Prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, a także czasopism i księgozbioru, będących własnością Koła, które zostały pozostawione do dyspozycji członków Koła.
 5. Członkowie koła odpowiedzialni są za mienie pozostające w posiadaniu KNS WSTI „Sophos”

Członek Zwyczajny jest obowiązany:

 1. Brać czynny udział w pracach koła.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu koła i innych uchwał władz KNS WSTI „Sophos”.
 3. Dbać o dobre imię koła i propagować jego idee.

§ 13

Utrata Członkostwa Zwyczajnego.

Utrata Członkostwa Zwyczajnego następuje w przypadku:

 1. Złożenia Prezydium pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
 2. Utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu.
 3. Wykluczenia z koła - w drodze uchwały Prezydium z powodu prowadzania działalności sprzecznej ze Statutem koła, innymi uchwałami władz koła, narażania dobrego imienia koła lub długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.

§ 14

Członkowie Wspierający i Honorowi.

 1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Koła.
 2. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła.
 3. Tytuł Członka Wspierającego lub Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Prezydium.
 4. Członkiem Honorowym stają się założyciele koła naukowego oraz studenci, którzy spełnili wymagania szczególne zawarte w Załączniku nr 2.
 5. Tytuł Członka Wspierającego lub Honorowego nadawany jest dożywotnio i może być odebrany w przypadku działań na szkodę KNS WSTI „Sophos” lub WSTI.

§ 15

Prawa Członka Honorowego i Wspierającego.

Członek Wspierający i Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Koła, możliwość opiniodawczą, może także przysłuchiwać się obradom Walnego Zgromadzenia Członków bez możliwości głosowania.

Rozdział IV

Władze koła

§ 16

Władze koła stanowią:

 1. Prezydium
 2. Walne Zgromadzenie Członków.

§ 17

Prezydium koła

 1. W skład Prezydium wchodzą
  • Przewodniczący,
  • Z-ca przewodniczącego,
  • Kierownicy sekcji.

§ 18

Zasady podejmowania decyzji przez Prezydium

Prezydium podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych organów Koła w formie uchwał. Decyzje, o których mowa zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków Prezydium.

Powoływanie członków Prezydium

 1. Przewodniczący KNS WSTI „Sophos” wybierany jest na okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia kadencji o kolejne 18 miesięcy.
 2. Przewodniczący KNS WSTI „Sophos” wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu Członków lub przypadkach szczególnych przez Rektora WSTI, o czym stanowi Załącznik nr.3
 3. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej liczby głosów wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 4. Kandydatury pozostałych członków Prezydium zgłasza Przewodniczący i są oni zatwierdzani przez Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu.
 5. W przypadku nie zatwierdzenia wymaganej liczby kandydatów przez Walne Zgromadzenie Członków, Przewodniczący ma prawo wyznaczyć ich samodzielnie.

§ 19

Zawieszenie członka Prezydium.

 1. Przewodniczący ma prawo zawiesić w czynnościach członka Prezydium. W przypadku nie zatwierdzenia tej decyzji przez Walne Zgromadzenie, zwołane w przeciągu czternastu dni od daty zawieszenia, przestaje ona obowiązywać.
 2. Przyczyny dopuszczające zawieszenie członka Prezydium określa Załącznik nr 4.

§ 20

Kadencja Prezydium

 1. Kadencja Prezydium trwa 18 miesięcy od daty jego powołania.

§ 21

Odwołanie Prezydium

 1. Z przyczyn, o których mowa w § 24 ust.2. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać członków Prezydium, niezwłocznie dokonując wyboru nowego Przewodniczącego, który zgłasza skład nowego Prezydium. Do odwołania Członków Prezydium wymagana jest większość, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby Członków Walnego Zgromadzenia.
 2. Okres kadencji wybranego Prezydium jest zgodny z § 20 ust.1.
 3. W razie odwołania członka stosuje się odpowiednio § 18 ust.4.

§ 22

Kompetencje Przewodniczącego.

Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należy:

 • odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
 • reklama Koła na Uczelni, w Internecie oraz środkach masowego przekazu,
 • zapewnianie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy członkami Koła,
 • występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach,
 • sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych, nieroboczych spotkań Koła,
 • gromadzeniem dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła, sporządzanych przez Sekretarzy Zebrań,
 • sprawowanie opieki nad wszelką formalną dokumentacją Koła.

§ 23

Kompetencje Zastępcy Koła Naukowego.

Do obowiązków i kompetencji Zastępcy Koła Naukowego należy:

 • Reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • Zapewnianie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy członkami Koła,
 • Zastępowanie Przewodniczącego podczas jego nieobecności,
 • Nadzorowanie prac wszystkich Sekcji,
 • Rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła,
 • Współpraca z kwesturą,
 • Kontakt z organem odpowiedzialnym za rozdzielanie środków finansowych,
 • Przygotowanie semestralnych sprawozdań finansowych KNS WSTI „Sophos” na podstawie raportów kierowników sekcji i Koordynatora Zespołu Zadaniowego.

§ 24

Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium.

 1. Mandat członka Prezydium wygasa z chwilą:
  • Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
  • Upływu kadencji,
  • Utraty Członkostwa Zwyczajnego,
  • Odwołania członka.
 2. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Prezydium lub zawieszenia członka Prezydium w czynnościach przez Przewodniczącego, stosownie do § 19, Przewodniczący nominuje - po uprzedniej konsultacji z resztą członków Prezydium - następcę, którego kandydaturę zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Członków, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od przyjęcia rezygnacji.

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest podmiotem w skład, którego wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  • Zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Prezydium,
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium.
  • Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezydium.
  • Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego,
  • Wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
  • Uchwalanie Statutu i Regulaminu Koła,
  • Zatwierdzanie kandydatur do tytułu Członka Honorowego i Wspierającego,
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Koła wniesionych przez członków Koła,
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.

§ 26

Sąd Koleżeński

 1. W razie wystąpienia sporu pomiędzy członkami wewnątrz Koła, lub też celem nałożenia kary w związku z naruszeniem zasad obowiązujących w Kole powołuje się Sąd Koleżeński. Sąd ten powoływany jest na pierwszym, po wystąpieniu sporu, roboczym zebraniu Koła przez jego uczestników.
 2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków cieszących się autorytetem, wybranych bezwzględna większością głosów w głosowaniu jawnym, które odbywa się na najbliższym spotkaniu roboczym Koła. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego kończy się wraz z wydaniem decyzji w sprawie problemu dla rozwiązania, którego Sąd został powołany.
 4. W swoim rozstrzygnięciu Sąd Koleżeński może zobowiązać jedną lub obie strony do złożenia przeprosin. Treść rozstrzygnięcia Sąd Koleżeński podaje do wiadomości Prezydium.
 5. Od rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego stronom nie przysługuje odwołanie.

§ 27

Organizacja Walnego Zgromadzenia Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a więc wszystkich Członków Zwyczajnych. Podczas głosowania, każdemu członkowi Koła przysługuje jeden głos. 
  W posiedzeniach plenarnych winni uczestniczyć:
  • Członkowie Zwyczajni,
  • Opiekun Koła (o którym mowa w §28),
  • Zaproszeni goście (bez prawa głosu), a w szczególności Członkowie Honorowi i Wspierający.
 2. Na Walnym Zgromadzeniu, Prezydium ma obowiązek stawić się w składzie minimum trzech członków. Nie dotyczy to pierwszego Walnego Zgromadzenia po upływie kadencji Prezydium.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Prezydium Koła, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim, jesienią i wiosną, powiadamiając o jego miejscu i terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
 4. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  • Przewodniczącemu,
  • Grupie 2 Członków Prezydium,
  • Grupie 4 Członków Zwyczajnych.

§ 28

Opiekun Koła

 1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy WSTI.
 2. Opiekun Koła działa jako organ doradczy i wspomagający.
 3. Reprezentuje On Koło wobec kadry naukowej WSTI oraz administracji Uczelni.
 4. Opiekun uwiarygodnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
 5. Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków bez prawa głosu.

Rozdział V

Finanse Koła

§ 29

Zasady ogólne dotyczące finansów Koła

 1. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.
 2. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami finansowymi KNS WSTI ustala Prezydium zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Z wyłączeniem sytuacji, kiedy Walne Zgromadzenie Członków, Prezydium bądź Przewodniczący i jego zastępca może decydować o podziale środków finansowych, decyzje dotyczące rozdziału pieniędzy przyznanych przez Uczelnię podejmowane są wg Preliminarza.
 4. W sprawach środków finansowych, niepochodzących z budżetu WSTI, koło decyduje autonomicznie stosując regulacje statutowe.
 5. Dwa razy w roku Prezydium Koła zatwierdza sprawozdanie finansowe KNS WSTI „Sophos”. Pierwsze sprawozdanie musi nastąpić nie późnej niż 20 lutego, a drugie nie później niż 20 września.

§ 30

Źródła finansowania

 1. Wszelkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymanych od Uczelni bądź ze środków własnych Kola.
 2. Źródła środków własnych Koła to:
  • Sponsoring,
  • Dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  • Wpływy z ofiarności publicznej.

§ 31

Podział środków finansowych Koła

 1. Środki finansowe Koła dzieła się na:
  • środki należące do ogólnego funduszu Koła,
  • środki pozostające do dyspozycji Zespołu Zadaniowego,
  • środki pozostające do dyspozycji poszczególnych członków Koła.
 2. Środki finansowe dzielone są na podstawie Załącznika nr.5.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 32

Uprawomocnienie się Statutu

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Rektora Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych.

§ 33

Zmiany w Statucie

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i zatwierdzenia przez Rektora Uczelni po uprzednim zaopiniowaniu przez opiekuna KNS WSTI „Sophos”.
 2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Prezydium, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 34

Rozwiązanie Koła

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Załącznik nr.1

Wzór znaku graficznego Koła Naukowego Studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych

Załącznik nr.2

Nabycie Członkostwa Honorowego przez studenta oraz byłego członka koła.

 1. Członkiem Honorowym KNS WSTI „Sophos” może zostać student szczególnie zasłużony w pracach i działalności koła.

Załącznik nr.3

Wybór Przewodniczącego.
 1. W przypadku nie zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego KNS WSTI „Sophos” w terminie uwzględnionym przez Statut o wyborze decyduje Rektor uczelni WSTI.
 2. Po zatwierdzeniu Statutu przez władze uczelni następuje wybór członków Prezydium z grona założycieli KNS WSTI „Sophos”.

Załącznik nr.4

Zawieszenie członka Prezydium.

Zawieszenie członka Prezydium może nastąpić w wyniku:

 1. Długotrwałego nie wywiązywania się z obowiązków członka Koła,
 2. Prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Koła i odnośnymi regulaminami,
 3. Brak aktywnego udziału w pracach Prezydium.
 4. Działań godzących w dobre imię KNS WSTI „Sophos” i WSTI.
 5. Nieuzasadnionego blokowania działalności statutowej Prezydium, w zakresie ustawodawczym jak i wykonawczym.

Załącznik nr.5

Zasady podziału finansów.

§ 1

Środki finansowe należące do ogólnego funduszu Koła,

 1. Środki Finansowe należące do ogólnego funduszu Koła, przyznawane są na pisemny wniosek członka Prezydium i decyzji Prezydium bezwzględną ilością głosów w wyniku głosowania jawnego.
 2. Wartość środków finansowych przyznanych na rzecz ogólnego funduszu Koła nie może przekraczać 40% ogólnej wartości środków, jakimi dysponuje KNS WSTI.
 3. Środki przyznawane na rzecz ogólnego funduszu Koła przeznacza się na:
  • Cele reprezentacyjne.
  • Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do funkcjonowania KNS.
  • Inne cele pozostające w zgodzie ze statutem KNS WSTI

§ 2

Środki pozostające do dyspozycji Zespołu Zadaniowego.

 1. Środki finansowe pozostające do dyspozycji Zespołu Zadaniowego przyznawane są na pisemny wniosek Koordynatora Zespołu Zadaniowego.
 2. O przyznaniu środków decyduje Prezydium na najbliższym posiedzeniu w wyniku głosowania jawnego po uprzednim zaopiniowaniu wniosku u Opiekuna sekcji, pod którą podlega Zespół zadaniowy.
 3. O kolejności przyznania środków decyduje data złożenia wniosku.
 4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji Zespołu Zadaniowego przeznacza się na
  • Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji projektu wykonywanego przez Zespół Zadaniowy.
  • Inne cele pozostające w zgodzie ze statutem KNS WSTI po uprzednim złożeniu wniosku. O zasadności wniosku decyduje prezydium KNS WSTI na najbliższym posiedzeniu w wyniku głosowania jawnego.

§ 3

Środki pozostające do dyspozycji poszczególnych członków Koła.

 1. Środki finansowe pozostające do dyspozycji poszczególnych członków Koła przyznawane są pisemny wniosek Członka KNS WSTI.
 2. O przyznaniu środków decyduje Prezydium na najbliższym posiedzeniu w wyniku głosowania jawnego po uprzednim zaopiniowaniu wniosku u opiekuna KNS WSTI.
 3. Środki finansowe pozostające do dyspozycji poszczególnych członków Koła przeznacza się na:
  1. Niezbędne pomoce naukowe.
 4. Przyznanie środków finansowych do dyspozycji poszczególnych członków Koła następuje po uprzednim zaopiniowaniu wniosku u opiekuna KNS WSTI „Sophos” a następnie zatwierdzeniu go przez Prezydium KNS WSTI.