Stypendia w WSTI

W ramach pomocy materialnej dla studentów Uczelnia przyznaje stypendia o charakterze socjalnym, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Rocznie na cele stypendialne Uczelnia przeznacza kwotę ponad 260 tyś. złotych.

 

Stypendia o charakterze socjalnym
Przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium o charakterze socjalnym, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę może otrzymywać student przez cały okres studiów, również w pierwszym roku nauki.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
Przyznawane studentom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów
Przyznawane za wysokie wyniki w nauce lub/i sporcie. Przysługuje studentom od drugiego roku studiów, z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia. W tym przypadku student może otrzymywać powyższe stypendium już w pierwszym roku nauki, jeżeli rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Zapomogi
Przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Wszystkie stypendia przyznawane są na rok akademicki i wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, która jest jednorazową formą pomocy materialnej i może być  przyznana studentowi maksymalnie dwa razy w roku.

Pomoc w uzyskaniu stypendium
Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej udziela Biuro Spraw Studenckich. Pracownicy Biura szczegółowo objaśniają zasady przyznawania stypendiów, sposób wypełniania wniosków oraz gromadzenia dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o pomoc materialną. Biuro pomaga także studentom rozwiązywać wszelkie indywidualne problemy związane z tokiem studiów, sytuacją materialną lub osobistą oraz przepisami szkolnictwa wyższego.