Międzynarodowa współpraca stanowi ważny element działalności naukowo-dydaktycznej uczelni. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie jest zaangażowana w realizację licznych projektów naukowo-badawczych w ramach zorganizowanych programów i sieci badawczych, jak również w drodze nieformalnych kontaktów pomiędzy naukowcami.

WSTI współpracuje z wieloma prestiżowymi i uznanymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, do których należą m.in.:

 • Florida International University (USA)
 • Instytut Ekonomiki Rostowskiego Uniwersytetu
 • Państwowego (Rosja)
 • Kaliningradzka Wyższa Szkoła Zarządzania (Rosja)
 • Lviv University of Law and Business (Ukraina)
 • Nelson Mandela Metropolitan University (Republika
 • Południowej Afryki)
 • 'Stefan cel Mare' University of Secueve (Rumunia)
 • Sumy State University (Ukraina)
 • Trondelag R&D Institute (Norwegia)
 • University of Rijeka (Chorwacja)
 • University of Twente (Holandia)
 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)
 • Waseda University (Japonia)
 • Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi
 • (Białoruś)
 • Czerniowiecki Instytut Handlu i Ekonomii (Ukraina)
 • Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina
 • (Białoruś)
 • University of Prince Edward Island (Kanada)
 • Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki
 • w Łucku (Ukraina)
 • Instytut Ekonomii i Technologii Informacyjnych
 • w Zaporożu (Ukraina)
 • Innovation Institute (Chorwacja)

Studenci aktywnie uczestniczą w badaniach, eksperymentach, konferencjach, wykładach i seminariach. Uczelnia stwarza im możliwości uczestniczenia w międzynarodowych projektach edukacyjnych i naukowych, zachęca do brania udziału w międzynarodowej wymianie myśli i poglądów, realizowania i spełniania się w nowych rolach - badacza, prelegenta, naukowca.

Rezultaty działalności naukowo-badawczej uczelni i studentów znajdują odzwierciedlenie w programach nauczania, które są na bieżąco aktualizowane i wzbogacane, aby student otrzymywał wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są pożądane na konkurencyjnym i wymagającym rynku pracy.

Od roku 2007 studenci wszystkich kierunków studiów mogą aplikować o odbycie stażu w przedsiębiorstwach w ramach Programu Erasmus. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie otrzymała rozszerzoną Kartę Erasmusa, dzięki której może uczestniczyć w działaniach europejskiego programu wymiany i staży dla studentów.

W ciągu kilku lat Uczelnia realizowała projekty staży dla studentów, w ramach których studenci odbyli praktyki zagraniczne w krajach Unii Europejskiej - Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech - pozwalających na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, zdobycie nowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, pogłębienie znajomości języka obcego, rozwijanie umiejętności społecznych poprzez nawiązywanie stosunków międzynarodowych, poznawanie specyfiki i standardów wielokulturowego środowiska zawodowego, realizowanie idei tworzenia międzynarodowych społeczności, a także uzyskanie mobilności na europejskim rynku pracy. Możliwość odbywania stażu pozwoliła studentom spróbować swych sił w  międzynarodowym gronie. Dzięki takim wyjazdom mogli oni zrozumieć potrzeby własne i innych, poznać ludzi pochodzących z różnych środowisk i kultur oraz poszerzyć swój światopogląd.

Współpraca międzyuczelniana ma charakter naukowo-badawczy. W jej ramach organizowane są konferencje, wykłady i seminaria, prowadzone są badania naukowe, publikowane są prace naukowe (w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. Programu Ramowego). Dzięki współpracy międzyuczelnianej możliwa jest również wymiana pracowników akademickich, w ramach której visiting professors z uczelni zagranicznych prowadzą gościnnie wykłady i seminaria.